VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR MOERLIA BARNEHAGE

 1.           Barnehagen eies og drives av

 

Moerlia barnehage SA

 

 1.           FORMÅL

 

Barnehagen drives i samsvar med:

a)          Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrif­ter og retningslinjer

b)          Rammeplan for barnehager

c)          Vedtak i Moerlia barnehage SA.

d)          Årsplan/virksomhetsplaner for barnehagen.

e)          Lov om internkontroll og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner/Lov om arbeidsmiljø.

f)          Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

 

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»


Barnehagen drives med et ideelt, ikke-økonomisk formål.

 

 

 1.           BARNEHAGENS ORGANER:

 

3.1        Eierstyret

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for andelslaget og skal være et kontrollorgan

for andelslaget/barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ mellom

generalforsamlingene. Alle medlemmene av eierstyret er underlagt taushetsplikt.

 

 

3.2        Årsmøtet (Generalforsamlingen)

Årsmøtet (generalforsamlingen) er andelslagets øverste myndighet. Det er fastsatt egne

vedtekter for andelslaget.

 

3.3        Samarbeidsutvalget

a) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

b) Samarbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer.

c) Foreldrerådet, de ansatte og eierstyret velger hver to repre­sentanter til samarbeids­utvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

d) Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Daglig leder har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem.       

e) Representanter for foreldreråd og ansatte velges for ett år om gangen. Eierstyret fastsetter selv funk­sjonstiden for eierstyrerepresentantene.

f) Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget, eller av eierstyret.

g) Utvalges leder foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet i samråd med styreleder. Møtet skal holdes innen 14 dager etter at utvalgets leder har mottatt anmodning om å holde møte.

h) Ved stemmelikhet på samarbeidsutvalgsmøtet avgjør leders stemme.

i) Samarbeidsutvalget skal behandle bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

            

3.4        Foreldreråd

a)          Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal

fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen.

b)          Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til

barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.

c)          Samarbeidsutvalgets foreldrerepresentanter innkaller til og leder møter i foreldre­rådet.

Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal framlegges ved

 innkallingen. Barnehagens daglige leder er ansvarlig for utsending av innkalling til

foreldrerådsmøter.

d)         Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak

 

 1.           OPPTAK – OPPSIGELSE

 Søknad om plass skjer etter regler for samordnet opptak i Ås kommune. Opptak

foretas i samsvar med «Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage». Søknadsfrist for hovedopptak er  1.mars.

 

4.1        Overordnet målsetning:

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at gruppesammensetningen m.h.t. alder, kjønn etc.blir

så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas på en skikkelig måte.

I hovedregelen bør opptak kun gjøres av barn som er bosatt i Ås kommune.

 

4.2        Tilbud:

Barnehagen tilbyr hele plassser. (100 %)

           

 

 

4.3        Prioritering:

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter følgende

prioritetsrekkefølge:

 

 1. Barn med funksjonshemming, bosatt i Ås kommune, skal ha prioritet ved opptak i

       barnehagen. Jf. Lov om barnehager § 13, med merknader. Dokumentasjon fra sakkyndig

             instans må framlegges.

             Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester, jf Lov om barnehager.

 1. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å

       sikre rekruttering av kvalifisert personale.

      3.    Barn av nåværende medlemmer av eierstyret, og interimsstyret.

      4.    Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen, og søsken av barn som får tilbud om plass.

      5.    Barn bosatt på Moer. (Se spesifisert veiliste for aktuelle adresser)

      6.    Barn for øvrig i henhold til samordnet opptak i Ås kommune.

 

Dersom barn står likt i forhold til kriterier, skal i utgangspunktet eldste barn tilbys plass, men det skal tas et overordnet hensyn til gruppesammensetting i forhold til alder og kjønn.             Dersom det er barn som etter dette står likt i forhold til opptak, vektlegges søkerens prioritering av barnehager.

Barnehagen tar i mot barn bosatt i andre kommuner.

 

 

 

 

4.4        Opptaksmyndighet:

Daglig leder fører ventelisten i henhold til samordnet opptak, og gjør innstilling om opptak.

Innstilling skal legges fram for styret. Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter

at det er mottatt en oppsigelse.                      

Dersom kommunen disponerer plasser i barnehagen, har kommunen opptaksmyndighet,

fastsetter opptakskriterier, opptaksperiode og oppsigelsesfrist for disse plassene.    

            

Ved tildeling av plass signerer foreldre/foresatte på at de har godkjent barnehagens og

 andelslagets vedtekter.

 

4.5        Opptaksperiode:

Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til skolepliktig alder eller til plassen blir oppsagt og

andelen innløst.

            

Når et barn slutter i barnehagen, skal andelen disponeres etter opptaksreglene i disse vedtekter.

 

 

 

4.6        Permisjon:

Permisjon fra barnehagen kan kun forekomme for et begrenset tidsrom dersom særlige

tungtveiende grunner skulle tilsi at dette er rimelig. Særlig tungtveiende grunner kan f.eks. være

at barnets forsørger mister sin økonomiske forsørgelsesevne.

            

            

Permisjon avgjøres av eierstyret og kan kun besluttes for inntil 12 måneder av gangen. Plassen

som blir ledig i permisjonstiden kan tilbys det barn som har best prioritet etter reglene om

 

 

 

4.7        Oppsigelse av andel/plass:

En andel skal sies opp skriftlig med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. i

påfølgende måned. Tilbakebetaling av andelen gjøres av eierstyret innen 14 dager etter utløpet av

oppsigelsestiden, dersom andelslaget har tildelt plassen til et nytt barn. Eventuell skyldig

foreldrebetaling trekkes fra andelskapitalen før utbetaling.

 

Eierstyret forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden hvis plassen ikke

 kan overtas av andre. Oppsagt plass kan overtas av et annet barn før oppsigelsesperiodens utløp.

            

Dersom et barn skal slutte etter 1. mai må det betales foreldrekontingent for mai og juni.

 

 1.           AREALUTNYTTING

Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4,0 kvm netto pr. barn over 3 år og 5,5 kvm netto

 for barn under 3 år. Hvor mange barn som ut fra dette kan ha plass innenfor barnehagens totale

areal, må likevel vurderes konkret ved ethvert opptak. Vedrørende arealutnytting gjelder til

enhver tid "Lov om barnehager".        (rundskriv Q-0902 B).

 

 1.           ÅPNINGSTIDER

Barnehagen holder åpen fem dager i uken fra kl. 06.45 – 17.00. Eierstyret forbeholder seg retten til å endre åpningstiden etter at foreldrenes behov er kartlagt.

Oppholdstid for det enkelte barn skal begrenses til maksimum 45 timer pr. uke.

Onsdag før skjærtorsdag, samt julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt.          

Barnehagen holdes stengt på planleggingsdager (inntil 5 planleggingsdager i året). Nærmere

beskjed gis i god tid.  

Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden

 

 1.           FERIE

 

Barnehagen er åpen hele året, bortsett ra uke 29 og 30. Alle barn skal ha 4 ukers ferie i

løpet av året. Foreldrene skal så snart som mulig i april gi melding om når barna skal ha

sommerferie, og senest innen 30. april. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig

leder ferie­liste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen. Planen forelegges

samarbeidsutvalget til uttalelse og eierstyret til godkjenning innen utgangen av mai hvert år. Ved

få barn i barnehagen kan sommerlukking vurderes. Det er påmelding til romjul og påske. Daglig leder

kan beslutte stenging i romjul/påske dersom det er under 5 påmeldte barn. 

 

 

 1.           BETALING

            

Betalingssatsene fastsettes av eierstyret i Moerlia barnehage SA i henhold til gjeldende lov om

makspris. Det gis søskenmoderasjon. Barnehagen følger Ås kommunes forskrift om

inntektsgradert betaling.        

De til enhver tid gjeldende betalingssatser framgår av oppslag i barnehagen.  Det betales for 11

måneder i året. Kostpenger kommer i tillegg.

Ved fravær må avgiften betales. Det regnes for fravær dersom barnet ikke møter i rett tid etter

ferien. Uregel­messig betaling kan forårsake at barnet mister plassen.

Foreldrekontingenten forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver måned. Det betales fram til

1. august det året barnet begynner på skolen.

 

 1.           Dugnad

            

Alle andelshavere må årlig stille til 10 timer dugnadsinnsats. Har man ikke anledning til å

være med, kan man kjøpe seg fritak. Fritaket koster kr. 200,- pr. time og pengene går

uavkortet til barnehagen.

 

 1.         MAT

            

Det skal være to måltider(et smørepåselv-måltid + en matpakke(frokost)) samt et lett

mellommåltid (frukt) i barnehagen pr. dag. Noen ganger serveres varm mat. Kaker, slikkerier etc.

må ikke medtas. Unntak er ved spesielle anledninger der samtykke er gitt av personalet.    

Matpakker skal medbringes på turdager for den enkelte avdeling.

 

 1.         HELSEMESSIGE FORHOLD/FRAVÆR

            

Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart

som mulig. Uregelmessig frammøte uten at det gis melding til barnehagen kan medføre at barnet

mister plassen.            

Syke barn må holdes hjemme dersom det foreligger smittefare. Barnehagen følger retningslinjer

 ved sykdom, utgitt av Folkehelseinstituttet.             

Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, bør barnet

holdes hjemme. Daglig leder avgjør i tvilstilfeller om barnet kan være i barneha­gen.

 

 

 1.         ANSVAR

            

Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barne­hagen. Eierstyret er pålagt å tegne

ulykkesforsikring for barna.

 

            

Levering og henting av barna er foreldre/foresatte selv ansvarlig for. Den som følger barnet til

barnehagen må ikke for­late barnet før det har vært i kontakt med personalet.

Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen.  Dersom barnet

 hentes av en annen person enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed

fra barnets foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet.

Beskjeder til personalet, gitt gjennom barnet, skal være skriftlig.

Andelslaget/personalet har ikke ansvar for barnets medbrakte klær eller andre eiendeler.

            

Personalet må ikke ta med barna som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmid­del uten at

det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet, og at det foreligger skriftlig samtykke fra

 foreldre/foresatte.

 

 

 

 1.         INTERNKONTROLL

 

Barnehagen skal ha internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse, miljø og

sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen.

Internkontrollperm for helse, miljø og sikkerhetsarbeid er utarbeidet for barnehagen og holdes

 kontinuerlig oppdatert av daglig leder.

 

 1.         DAGLIG LEDER/PERSONALE

 

14.1      Ansettelser

            

Barnehagens daglige leder ansettes av eierstyret. Daglig leder representerer barnehagens eiere og

er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder.

Daglig leder rapporterer til samarbeidsutvalget og eierstyret.

Øvrig personale ansettes av daglig leder.      

Politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

 

14.2      Arbeidsbeskrivelse

Arbeidsbeskrivelse for daglig leder fastsettes av eierstyret i barnehagen.

 

 1.         MISLIGHOLD

 

Dersom foreldre/foresatte som har barn i barnehagen bryter eller unnlater å følge disse vedtekter,

foreldrerådets retningslinjer og beslutninger, eller unnlater til rett tid å betale den vedtatte

månedlige foreldrekontingenten til barnehagens drift, kan eierstyret beslutte at det aktuelle barn

skal utmeldes.

Eierstyret kan i slike tilfeller kreve innløsning av andelen med øyeblikkelig virkning.

Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens ordinære stengetid og dette

medfører ekstra lønnskostnader for barnehagen, kan eierstyret pålegge foreldre/foresatte å betale

denne ekstra kostnaden.

 

 

 1.         TAUSHETSPLIKT

 

Barnehagen skal ivareta forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, jfr. §§13 til 13 f og

 Lov om barnehager §§22 og 23

 

 1.         ENDRING AV BARNEHAGENS VEDTEKTER

 

Disse vedtektene er vedtatt av styret i Moerlia barnehage BA 8.6. 2005, med endringer 4.10.2006

 29.1.2009, 9.2.2012, 12.3.2013 og 13.2.2019

Eierstyret har myndighet til å endre barnehagens vedtekter etter at endringsforslag er forelagt

samarbeidsutvalget til uttalelse.