ØNSKER DU PLASS I MOERLIA?

Vi har ledige plasser fra august 2023. Du må søke til hovedopptaket, fristen er 1.mars. Vi har for neste barnehageår ledige plasser for barn både over og under 3 år.

 

Moerlia barnehage deltar i samordnet opptak for Ås-barnehagene og søknad om opptak foregår sentralt via Ås kommune.

 

https://as.ist-asp.com/NO00214-pub/login.htm


 Opptakskriterier står i barnehagens vedtekter:

4.3 Prioritering:

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje etter
følgende prioritetsrekkefølge:

1. Barn med funksjonshemming, bosatt i Ås kommune, skal ha prioritet ved opptak i barnehagen. Jf. Lov om barnehager § 13, med merknader. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må framlegges.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester, jf Lov om barnehager.

2. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale.

3. Barn av nåværende medlemmer av eierstyret, og interimsstyret.

4.Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen, og søsken av barn som
får tilbud om barnehageplass.

5. Barn bosatt på Moer. (Moer og Brekke krets)

6. Barn for øvrig i henhold til samordnet opptak i Ås kommune.

Dersom barn står likt i forhold til kriterier, skal i utgangspunktet eldste barn tilbys plass, men det skal tas et overordnet hensyn til gruppesammensetting i forhold til alder og kjønn. 

Dersom det er barn som etter dette står likt i forhold til opptak, vektlegges søkerens prioritering av barnehager.